รางวัลเกียรติยศ

O ป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ปี 2550

O รางวัลชนะเลิศ “ การประกวดมารยาทไทย ” ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โครงการนครหลวงอนุรักษ์ไทยไทย 2550

O ได้รับรางวัลชมเชย “ การอ่านฟังเสียง ” ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โครงการนครหลวงอนุรักษ์ไทยไทย 255 0

O ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ การอ่านฟังเสียง ” ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โครงการนครหลวงอนุรักษ์ไทยไทย 2551


รางวัลที่ภาคภูมิใจ

O เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประเภท

สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2548 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

•  เกียรติบัตรและโล่ในฐานะ “ โรงเรียนตัวอย่างระดับจังหวัด ” โครงการรุ่งอรุณ (ระยะที่ 2 )

ได้สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

•  เกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงาน

เวทีวิชาการ ครั้งที่ 2 “ ส.พ.ท. ก.ท.ม 1 บรูณาการการศึกษาสู่โลกกว้าง

•  ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

ครองราชย์ครบ 60 ปี ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1

•  เกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงาน

เวทีวิชาการ ครั้งที่ 2 “ ส.พ.ท. ก.ท.ม 1 บรูณาการการศึกษาสู่โลกกว้าง