วิสัยทัศน์ (vision) พ . ศ .2554 – 2558

รงเรียนนวลวรรณศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีมารยาทในสังคม เน้นคุณธรรม จริยธรรม เสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ สุขภาพอนามัย กีฬา และเทคโนโลยี สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สานสัมพันธ์ นำภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง

ภารกิจ ( Mission )

1.มุ่งพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมที่ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งาน

2.มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

3.จัดกิจกรรมที่เป็นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของความเป็นไทย

4.ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ รักการอ่าน

5.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนประหยัด รักการกีฬา และดูแลรักษาสุขภาพและอนามัย

6.สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

7.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

8.ปลูกจิตสำนึกนักเรียน ให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 

จากพันธกิจ( mission ) ได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนดังนี้

 

เป้าหมายของโรงเรียน

1. นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ เมตตากรุณา ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง สังคม และชุมชน

2. นักเรียนมีความรู้ รักและชื่นชม ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี นำไปใช้และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

3.นักเรียนขยันอดทน มีความมั่นใจในตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

4. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ปราศจาก สิ่งเสพติด ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมและเข้าร่วมด้านศิลปะ คนตรี กีฬา

5. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ วางตนเองเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู เอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

6. ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจักทำการเรียนรูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญประเมินผลการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนเพื่อศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง

7. โรงเรียนบริหารงานตามธรรมนูญ โรงเรียนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง สามารถนำผลการประเมินมาใช้พัฒนางาน

8. โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ปกครอง และชุมชน ให้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา ร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

9. โรงเรียนปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักการประหยัด อดออม และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

10. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีได้อย่างพอเพียง

11. มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยมีชุมชนเข้ามามีสวนร่วม นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและสื่อประยุกต์ให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

12. ผู้บริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีความเป็นประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถจัดการงานอย่างเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

13. โรงเรียนมีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

14. โรงเรียนมีการร่วมมือกันระหว่างบ้านและชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้