โรงเรียนนวลวรรณศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2500 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางหว้า อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนาย บุญมี เนธางกูล เป็นเจ้าของและผู้จัดการ สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนไป - กลับ ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 5 – 14 ปี สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 ตั้งอยู่เลขที่ 20 / 2550 ต่อมาในปีพ.ศ.2501 ได้ย้ายมาตั้งที่เรือนไม้สองชั้น เลขที่ 172 ถนนมไหสวรรย์ ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาจารย์ ประสงค์ อุดรชัยนิตย์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นอรุณีวิชากร

ในปี 2506 ได้รับอนุญาตจากกระทรวง ให้ขยายชั้นเรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2511 ทางโรงเรียนได้ขอปิดทำการ 1 ปี เพื่อปรับปรุงโรงเรียนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2512และขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน มาเปิดทำการสอนที่ ตรอกวนาวรรณ ซอยราษฎร์ร่วมใจ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแต่งตั้งให้นาง ชูใจ สารากรบริรักษ์ เป็นผู้จัดการในวันที่ 16 กันยายน 2512 อาจารย์ ประสงค์ อุดรชัยนิตย์ ได้โอนกิจการโรงเรียนอรุณีวิชากรให้กับนาง ชูใจ สารากรบริรักษ์ เป็นเจ้าของดำเนินกิจการต่อไปตามใบอนุญาตเลขที่ 68/2512

ในวันที่ 1 เมษายน 2534 นาง ชูใจ สารากรบริรักษ์ ได้โอนกิจการโรงเรียนอรุณีวิชากรให้กับ นางนวลละออ สาครนาวินเป็นเจ้าของและ ดำเนินกิจการต่อ ตามใบอนุญาต เลขที่ ก.ส. 904/2534 และย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่อาคารตึกสองชั้นหนึ่งหลัง เลขที่ 59 / 25 ซอยอุดมสุข51 ถนนสุขุมวิท103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีนางนวลละออ สาครนาวิน เป็นเจ้าของและผู้จัดการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น

“ โรงเรียนนวลวรรณศึกษา ” ตามใบอนุญาตเลขที่ ก.ส. 957 / 2534 ต่อมาในปี 2535 นางนวลละออ สาครนาวิน ได้ขอย้ายชั้นเรียนเพิ่ม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ ก.ส. 1433 / 2535 และขอเปลี่ยนแปลงอายุการเรียนจากเดิมมาเป็นตั้งแต่ อายุ 3 – 16 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ ก.ส. 1458/2538

ในปี 2541 นางนวลละออ สาครนาวิน ได้ขออนุญาตปลูกสร้างตึก 4 ชั้น เพิ่มอีก 1 หลัง และขออนุญาตเปิดใช้อาคารตามใบอนุญาตเลขที่ ก.ส. 86 / 2541 จำนวนห้องเรียน 18 ห้อง ความจุนักเรียน 849 คน

ปี 2547 ได้ขออนุญาตต่อเติมอาคารลบ – แถม เทพสง่า เพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น จากเดิมอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคาร 3 ชั้น และได้มีการขยายห้องประกอบการคือ ห้องสมุดจาก 1 ห้องเรียนเป็น 2 ห้องเรียน รวมเป็นขนาดห้องกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร