ตราประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนนวลวรรณศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีจิตสำนักที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้วยปรัชญาของโรงเรียนนี้ว่า “ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

เรียนดี “ คนเก่ง ” หมายถึง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยากดู อยากเป็น อยากเห็น อยากทำ

มีวินัย “ เด็กดี ” หมายถึง เด็กดี มีวินัย ตั้งใจ คิด วิเคราะห์ผิดถูก

ใฝ่คุณธรรม “ มีความสุข ” หมายถึง ยึดความซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม อ่อนน้อมถ่อมตน มากล้นคุณธรรม นำพาความสุข

 

สีประจำโรงเรียน ม่วง-เหลือง

  • สีม่วง หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง
  • สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่ เป็นไม้อายุยืน เนื้อแข็งมีลวดลายสวยงามออกดอกเป็นช่อ มีสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีกลิ่นหอม จะบานและโรยพร้อมกัน อันแสดงถึงความสามัคคี พร้อมเพรียงความมั่นคงยั่งยืน และการศึกษาที่มีศักยภาพ สมกับปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว เป็นดอกไม้มีกลิ่นหอม มีสีขาวอันหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามของนักเรียน

 

สภาพปัจจุบัน ข้อมูลปี 2551

 

• โรงเรียนนวลวรรณศึกษา

ตั้งอยู่เลขที่ 59/25 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการสอนเป็นระยะเวลา 1 7 ปี โดยมี นางนวลละออ สาครนาวิน เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนางสาวทิพย์นรา สาครนาวิน เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 298 คน

• ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สหศึกษา ไป - กลับ ทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

• อาคารเรียน

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวแอล จำนวน 2 หลัง

อาคารหลังที่ 1 ชื่ออาคารลบ – แถม เทพสง่า มีจำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วย

• ห้องเรียน จำนวน 8 ห้อง

• ห้องประกอบการเรียน จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฎศิลป์ ห้องดนตรี และห้องภาษาอังกฤษ

• ห้องผู้รับใบอนุญาต / การเงิน จำนวน 1 ห้อง

• ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง

อาคารหลังที่ 2 ชื่ออาคารทองหล่อ – บุญนาค เทพสง่า มีจำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย

• ห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง

• ห้องประกอบการเรียน จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องสวนพฤกษศาสตร์ ห้องจริยะ

• ห้องวิชาการ จำนวน 1 ห้อง

 

บุคลากร

ครู จำนวน 28 คน

ปริญญาโท จำนวน 1 คน

ปริญญาตรี จำนวน 25 คน

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน

ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน

 

พนักงาน / ภารโรง จำนวน 17 คน

นักเรียน จำนวน 298 คน

ปฐมวัย จำนวน 98 คน

ประถมศึกษา จำนวน 200 คน

 

นโยบายของโรงเรียนนวลวรรณศึกษา

โรงเรียนนวลวรรณศึกษามีปรัชญาในการจัดการศึกษา คือ “ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

มุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยมีมารยาทในสังคม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เสริมสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมยึดถือในวิถีชีวิตที่พอเพียง นำภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน

 

โครงสร้างการจัดการศึกษา

แผนภูมิการจัดการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาได้จัดดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือ

 

ระดับก่อนประถมศึกษา เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน คือ

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามวุฒิภาวะของเด็ก

แต่ละคน โดยผ่านกิจกรรมหลัก ทั้ง 6 กิจกรรม คือ

 

- กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

- กิจกรรมเสรี

- กิจกรรมสร้างสรรค์

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์

- กิจกรรมกลางแจ้ง

- กิจกรรมเกมการศึกษาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

 

ระดับประถมศึกษา เน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต มีทักษะในการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ คำนวณได้ และมีพื้นฐานในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เข้าใจสภาพของสังคม ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีศีลธรรมจรรยาน้อมนำศาสนา ทั้งนี้โดยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมประสบการณ์พิเศษของแต่ละบุคคล