...ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

ใบสมัครสมาชิกผู้ปกครองเครือข่าย

 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2555

สอบเข้าได้ในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2555

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2553

สอบเข้าได้ในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 2ปีขึ้นไป

สมัครตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 ฟรีค่าอาหารกลางวัน

 • รับสมัคร!
  นักเรียนก่อน ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่6
  (รับเงินสนับสนุน...จากรัฐบาล)
 • หลักสูตร มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เน้นระเบียบวินัย การใช้มารยาทที่งดงามใน

สังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

 • หลักสูตรเสริม...
  -ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (เจ้าของภาษา)
  -ว่ายน้ำ
  -เทควันโด
  -ดนตรีไทย นาฏศิลป์ โขน
  -ดนตรีสากล
  -ศิลปะ
 • กิจกรรมเสริม (ระบบเดียวกับร.ร.รัฐบาล) จากทางไกลผ่านดาวเทียม
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับสมัครทุกวัน)

 

รายชื่อนักเรียนที่จบไปในปีการศึกษา 2552

นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

รายชื่อนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาวันไหว้ครู 2553

***ดาวน์โหลดโปรแกรมในการอ่าน Adobe Acrobat Reader***