รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2553

สอบเข้าได้ในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
1
เด็กชายธีรดา กองปัญญา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
2
เด็กชายอภิกฤษณ์ เลิศธนวรกุลชัย
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
3
เด็กชายรัชชานนท์ นกน้อย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
4
เด็กชายนิรุตต์ อรุณทวีทรัพย์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
5
เด็กชายชัชรินทร์ ภัทรวงศ์อมร
โรงเรียนสิริรัตนาธร
6
เด็กชายประเวศ สินชัย
7
เด็กชายชาตินนท์ อุ่นศรี
ศึกษาต่อต่างประเทศ
8
เด็กชายกฤษตเมศ เพชรนาค
โรงเรียนสิริรัตนาธร
9
เด็กชายสิรวิชย์ วัฒนสิทธิ์
10
เด็กชายปิยณัฐ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11
เด็กชายศุภวุฒ ภัทรโภไคย
โรงเรียนต.จ.ว. ชลบุรี
12
เด็กหญิงกนกวรรณ สมทรง
โรงเรียนสิริรัตนาธร
13
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รอดเที่ยงธรรม
โรงเรียนสิริรัตนาธร
14
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปิ่นกุล
โรงเรียนเซ็นโยเซฟทิพวัล
15
เด็กหญิงมนสิชา ชีวาสัจจาสกุล
โรงเรียนสาธิต มศว
16
เด็กหญิงนันทวรรณ มาป้อง
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
17
เด็กหญิงอรยา สกุลอนันต์เลิศ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
18
เด็กหญิงปาจรีย์ อนันต์นฤการ
โรงเรียนนานาชาติ
19
เด็กหญิงวรรณิศา โนดะ
โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา
20
เด็กหญิงพลอยไพลิน วีสม
โรงเรียนสิริรัตนาธร (MEP)
21
เด็กหญิงณัฐมล แทนจอหอ
โรงเรียนสิริรัตนาธร
22
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ โชคบัณฑิต
โรงเรียนสิริรัตนาธร
23
เด็กณัฐนรี จิรพุฒิเดโช
โรงเรียนสิริรัตนาธร (MEP)
24
เด็กหญิงรามัย ประสพเนตร
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
25
เด็กหญิงจิตติญา สีดอกไม้
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว